Resources on Child Trafficking

IPATUPAD ANG BATAS LABAN SA CHILD TRAFFICKING (R.A. 9208)

Di sapat na malaman lang ang batas. Alamin, kumilos, ipatupad!

Ayan!  Salamat at may batas na tayo laban sa child trafficking — ang Republic Act (RA) 9208.  Alam nating paglabag sa karapatang pantao ang child trafficking.  Dapat lang itong itigil na.  Dapat maparusahan ang mga may sala.  May papel tayong ordinaryong mamamayan para siguraduhing hindi mananatiling nasa papel lang ang batas na ito.  Karapatan at katungkulan nating isumbong ang mga paglabag na ito at tiyaking mapatawan ng karampatang parusa ang mga trafficker.

Teka, bakit tayong ordinaryong mamamayan lang?  Hindi ba’t pangunahing papel ng pamahalaan ang pagpapatupad ng batas?

Totoong katungkulan ng pamahalaang protektahan ang mga mamamayan.  Dapat nilang tugunan ang mga reklamo at sumbong ng mga mamamayan. Kailangan nilang maglaan ng serbisyo at mga programa para makabalik ang batang na-traffick sa kanyang pamilya o komunidad. Higit sa lahat, dapat tulungan ng pamahalaan ang mga batang maghilom ng kanilang sugat dulot ng trauma ng pagkaka-traffick sa kanila.

Anu-ano ba ang mga serbisyo’t programa ng pamahalaan na dapat ibigay sa mga tao?

Emergency shelter o angkop na panandaliang matutuluyan; counseling; serbisyong medikal at sikolohikal; pagsasanay para sa kabuhayan ng na-traffick na nasa hustong edad na; tulong para sa pag-aaral ng na-traffick na bata; at libreng serbisyong ligal.  Mandatory ang mga serbisyong ito — walang pag-aalinlangan na DAPAT ibigay ang mga ito sa taong na-traffick.  (Section 23 ng R.A. 9208.)

May kilala akong batang na-traffick.  Puwede ba akong magsumbong?  Kanino?

Tama yan! Magsumbong ka.  Puwedeng magsumbong ang batang nabiktima ng trafficking o kahit na sinong may alam tungkol sa nangyaring trafficking.  I-report mo agad ito sa barangay, pulis, o kaya’y lokal na DSWD*.   (Section 8 ng RA 9208.)

Galing sa ibang lugar yung bata pero kapitbahay ko siya ngayon. Puwede ko bang i-report ito dito? Saan ba dapat i-report ang kasong ito?

Puwede mong i-report ang trafficking sa lugar kung saan naganap o nagaganap ang anumang yugto ng trafficking:  kung saan siya na-recruit, ibiniyahe, ibinahay o pinagtrabaho  o sinamantala. (Section 8 ng RA 9208.)

Anong mangyayari sa bata?

Unang-una’y dapat ilayo ang bata sa lugar kung saan siya natagpuan at dalhin siya sa isang ligtas na lugar, maging sa DSWD, LSWDO o NGO na kinikilala ng DSWD.  Maaari ring mabawi ng biktima ang kanyang sariling mga kagamitan sa tulong ng mga alagad ng batas.

Hangga’t maaari’y ipagbigay-alam sa kanyang pamilya kung saan siya naroroon. Kung magkapatid silang na-traffick, sikapin na ipagsama sila.

Dapat rin siyang makausap at mapaliwanagan ng isang social worker ng DSWD bago pa siya makapanayam ng alagad ng batas. Kailangan itong gawin para mabawasan ang tindi ng takot at kahirapan ng loob dulot ng pagkakasagip sa kanya at sa karanasan niya sa trafficking.

Tungkulin ng pamahalaang ibalik ang bata sa kanyang sariling bayan o pinagmulan. Kung sa labas ng bansa siya na-traffick, ang DFA at DOLE ang may responsibilidad sa kanya, dokumentado man o hindi ang batang na-traffick.

Makukulong din ba siya kung, halimbawa, ginawa siyang prostitute?

Ituturing na biktima ang batang na-traffick. Hindi siya parurusahan sa mga krimeng kaugnay sa pagkaka-traffick sa kanya – maging ito’y pinagawa sa kanya o sinang-ayunan niya.

May binanggit kayong libreng serbisyong ligal.  Anu-anong kasama doon?

Sa lahat ng pagkakataon, dapat may libre at mahusay na serbisyong ligal ang batang na-traffick. Kasama na rito ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa karapatan ng mga biktima, proseso ng paghahain ng reklamo o kaso, ang mga paghahabol sa bayad-pinsala (danyos) at iba pa. Dapat ipaliwanag sa kanya ito sa wikang naiintindihan niya.  Kailangan din niyang malaman na protektado ang mga saksi, na bilang biktima ng trafficking ay may matatanggap siyang bayad-pinsala, na wala siyang babayarang filing fee sa korte (Section 13 RA 9208-  Exemption from Filing Fees).

Medyo matagal nang nangyari ang trafficking sa isang batang kilala ko, pero gusto nilang i-report ang nangyari. Puwede pa ba?

Puwedeng maghain ng kaso ng trafficking sa korte sa loob ng 10 taon mula nang nasagip na ang bata mula sa mga trafficker at kasabwat nito, at 20 taon kung sindikato ang nag-traffick sa kanya.

Tila laging pinagpepiyestahan ang maselan na kaso ng trafficking.  Di ba’t dapat maging maingat sa pagtrato sa mga batang na-traffick?  Paano ba dapat itrato ang mga batang nabiktima ng trafficking?

Hindi biro ang pinagdaanan ng batang na-traffick, kaya’t dapat lang maging maingat sa pagtrato sa kanya.  Taon ang bibilangin bago maibsan ang lalim ng sugat na nakapinsala sa kanya.  Naririto ang ilang  mga patnubay sa paghawak sa mga kaso ng trafficking, at higit sa lahat, sa pagtrato sa mga bata:

  • Pagkatapos makausap ng social worker, maipaliwanag ang ilang impormasyon tungkol sa kaso, at maiproseso ang napagdaanan ng bata, dapat bigyan ng panahon ang batang magdesisyon kung isasampa niya ang kaso laban sa traffickers.
  • Huwag ibunyag sa media ang pagkatao ng na-traffick na bata; igagalang ang kanyang privacy, gayundin ang confidentiality ng kaso.
  • Hinding-hindi dapat ilagay ang bata sa mga istasyon ng pulis, piitan o anupamang lugar kung saan ikinukulong ang mga bata.
  • Huwag ipagsama sa isang kwarto o pagharapin ang bata at ang trafficker.  Dapat panatiliing lihim o confidential ang kinaroroonan ng bata.

Maraming nagagalit sa mga trafficker pero hindi pa rin alam kung anong dapat gawin.  Paano kaya mas maikakalat ang impormasyon tungkol sa batas na ito?

Hindi sapat ang galit o batas na nakasulat lang sa papel.  Matitigil lang ang child trafficking kung masandatahan natin ang mga sarili natin ng kaalaman at maisusulong natin ang batas.  Responsibilidad ng buong komunidad ang pag-aralan ang RA 9208.  Kailangang pamunuan ng mga barangay lider ang pagbibigay ng mga pag-aaral tungkol dito para na rin maiwasan ang paglala ng problema.  Para matanganan natin ang batas at maipatupad ito sa antas ng barangay, pagkasunduan ninyo ang mga hakbang, istruktura, at mekanismo para  mabantayan ang karapatan ng mga bata at maprotektahan sila laban sa trafficking at iba pang paglabag na tulad nito.

*DSWD – Department of Social Welfare and Development

LSWDO – Local Social Welfare and Development Office

NGO – Non-government Organization

DFA – Department of Foreign Affairs

DOLE – Department of Labor and Employment

PACT-National Secretariat

Rm. 316, Philippine Social Science Center, Commonwealth Ave., Diliman, Quezon City

Tel: (632) 929-0347; (632)355-4773

Email:philippinecampaign@gmail.com

Primer on Trafficking (RA 9208)

Protektahan ang mga bata! Alamin ang Batas Laban sa Child Trafficking

ANO ANG TRAFFICKING IN PERSONS?

Ang TRAFFICKING IN PERSONS ay isang paglabag sa karapatan ng bata kung saan nire-recruit, kinukuha, binibyahe, dinadala, itinatago o ibinabahay ang biktima nang sapilitan, may pahintulot man o wala, sa loob o labas ng kanyang bansa.  Ang mga biktima ay pinipilit, kinikidnap, niloloko o nililinlang, inaabuso, dinadaan sa sindak ng taong mas mataas ang posisyon, pinagsamantalahan ang kahinaan o sinuhulan para pumayag.  Layon ng mga maysala ang magsamantala; kabilang na dito ang prostitusyon at iba pang uri ng sekswal na pagsasamantala (kagaya ng pornograpiya), forced labor o iba pang katulad na serbisyo, pang-aalipin, pagpapagawa ng mabibigat na trabaho, at pagtanggal at pagbenta ng mga bahagi ng katawan (organs).

BAKIT NANGYAYARI ANG CHILD TRAFFICKING?

Batay sa karanasan, karamihan sa mga nabibiktima ng trafficking ay lugmok sa kahirapan at mababa ang pinag-aralan; ang iba’y nakaranas ng sekswal at pisikal na pang-aabuso o pinipilit ng pamilya.  Kadalasan mababa ang tingin ng mga nambibiktima sa mga bata.  Tinuturing na pag-aari ang bata, na puwedeng ikalakal at pagkakitaan.

ANO ANG R.A. 9208?

Ang Republic Act 9208 (R.A. 9208) o Anti-trafficking in Persons Act of 2003 ay isang batas na ipinasa para wakasan ang trafficking in persons, lalo na sa mga babae’t mga bata.  Layon ng batas na magpatupad ng mga patakaran at paraan para protektahan at suportahan ang mga biktima ng trafficking at maparusahan ang mga lumalabag sa batas na ito.

ANONG MGA AKTO NG TRAFFICKING ANG BINIBIGYANG-SALA SA R.A. 9208?

Bukod sa mga panamantalang mga gawain katulad ng illegal recruitment, prostitusyon, pornograpiya, pang-aalipin, sapilitang pagtatrabaho, pagtatanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, kabilang din dito ang bride trade, sex tourism, sapilitang paninilbihan ng tao bilang kabayaran sa utang, at pag-recruit o pag-ampon ng bata para sumali sa hukbo.

May parusa rin para sa mga gawaing nagtataguyod sa trafficking. Halimbawa nito ay ang paggamit sa serbisyo ng biktima, pagtago o pagpapatira sa biktima ng trafficking, pag-imprenta o pagpapakalat ng pornographic na mga larawan o video na ipinapakita ang biktima, ang pagtulong para madaling makapasok o makalabas ng bansa ang biktima, ang pagtatago ng pasaporte o mga ligal na dokumento ng biktima para ikulong siya, at ang pagbibigay ng pondo sa mga gawain ng trafficking.

ANO ANG MGA KASO NG QUALIFIED TRAFFICKING IN PERSONS?

Maituturing na pinakamabigat na kaso ng trafficking ang qualified trafficking in persons. Masasabing qualified trafficking ang kaso kung ang biktima ay bata, kung ang biktima ay nagkaroon ng HIV-AIDS, kung ang maysala ay kamag-anak ng o may relasyon sa biktima, kung malaking sindikato ang nagpapatakbo nito o kung mahigit sa tatlong tao ang naging biktima ng maysala, kung ang biktima’y inilako sa militar o ibang alagad ng batas, kung ang biktima’y kamag-anak o may relasyon sa militar o alagad ng batas at opisyal ng pamahalaan.

ANO ANG PARUSA SA MGA MAYSALA?

Ang maysala ay maaaring parusahan ng pagkakakulong nang mula anim (6) na taon ang pinakamababa, hanggang  habambuhay ang pinakamataas at pagbayarin ng multang P500,000 ang pinakamababa hanggang P5,000,000 ang pinakamataas. Nagbabago ang parusa depende sa bigat ng partisipasyon sa trafficking.  Paparusahan din ang mga taong gumamit ng serbisyo ng mga taong na-traffick; magbibigay sila ng anim na buwang community service at magbabayad sila ng P50,000 na multa sa unang pagkakasala. Pag lumabag uli sila sa batas, ang multa’y magiging P100,000 na.  May karampatang parusa para sa mga sindikato, dayuhan at opisyal ng pamahalaang lumabag sa R.A. 9208.  Ang qualified trafficking in persons ay papatawan ng pinakamabigat na parusa – habambuhay na pagkabilanggo at multa ng dalawang milyon hanggang limang milyong piso.

SINO ANG PUWEDENG MAGREKLAMO, MAGSUMBONG O MAGSAMPA NG KASO?

Maaaring magsumbong ang nabiktima ng trafficking, ang asawa niya, ang mga magulang o ligal na tagapangalaga (legal guardian), kapatid, anak, o kahit na sinong taong may kaalaman tungkol sa nagaganap na trafficking.

SAAN PUWEDENG MAGSUMBONG KUNG MAY ALAM KANG LUMALABAG SA R.A. 9208?

Maaaring lumapit sa lokal na barangay, pulis (Philippine National Police  o PNP), social worker (local branch ng Department of Social Welfare and Development o DSWD) o sa lokal na opisina ng PACT, kung mayroon sa inyong lugar.  Maaari ring makipag-ugnayan sa lokal na opisina ng Inter- Agency Council against Trafficking (IACAT), na pinapamunuan ng kalihim ng Department of Justice (DOJ) at ng DSWD.

PAANO MATUTULUNGAN ANG MGA NABIBIKTIMA NG TRAFFICKING IN PERSONS?

Sa ilalim ng R.A. 9208, ang mga biktima ng trafficking ay maaaring bigyan ng pansamantalang shelter, payo ng abogado, serbisyong medikal at sikolohikal o counselling, skills training o pagsasanay para sa kabuhayan at educational assistance para sa batang na-traffick,.

IWASAN ANG CHILD TRAFFICKING!

Huwag basta magtitiwala sa kahit na sino. Ipagbigay-alam sa mga kamag-anak, kaibigan at sa inyong barangay ang pangalan at iba pang impormasyon tungkol sa taong nagrerecruit o nag-aalok ng tulong sa inyo. Alamin ang iyong mga karapatan at ipaglaban ang mga ito!

CONTACT PACT or your Local PACT Chapter.

Philippines Against Child Trafficking (PACT) – National Secretariat

Rm. 316 Philippine Social Science Center Bldg.

Commonwealth Ave., Diliman, Quezon City PHILIPPINES

Tel: (632) 929-0347; (02) 355-4773

Email: philippinecampaign@gmail.com

Advertisements

2 thoughts on “Resources on Child Trafficking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s