Komprehensibong Sistema Para sa Pagtatanggol ng mga Bata, Ipatupad! Sundin ang Pamantayan Para Sa Proteksyon sa mga Bata Laban sa Trafficking!

Image

 

Walang saysay ang mga layunin at prinsipyo kung walang mga sistema at mekanismong nagpapatupad ng mga ito.

Ang mga batas para sa pagtatanggol ng mga bata tulad ng RA 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act  ay kailangang may malinaw na pamamaraan at panuntunang gagabay sa pambansa at lokal na pamahalaan, gayun din sa ibang pang kasapi ng pamayanang kabilang sa sama-sama at sabay-sabay na pagpapatupad ng nasabing batas.

Ang pagpapatupad ng Batas Laban sa Trafficking ay bahagi ng pangkalahatang sistema ng pangangalaga sa bata o Child Protection System. Ang Child Protection System ay nakatuon sa pagpigil at pagtugon sa karahasan, pagsasamantala, at pang-aabuso sa mga bata. Kabilang dito ang pangangalakal sa mga bata para sa serbisyong sekswal, trafficking, child labor, at mga nakasanayang gawaing nakakasakit sa mga bata tulad ng pagtuli sa mga batang babae (female genital mutilation) at pagpapakasal sa mga bata o child marriage. (UNICEF)

May mga pamantayang maaaring gumabay sa pangangalaga ng kaligtasan ng mga bata sa ating komunidad.

Ang sumusunod ay ilan sa mga katangian ng isang komunidad na nagbibigay proteksyon sa mga bata:

 1. MAYROONG MGA PROGRAMA PARA SA PAGPAPAUNLAD NG KAKAYANAN. Ang komunidad, kasama ang lokal na pamahalaan, ay  patuloy na nagsasanay upang pangalagaan ang mga bata at  tumugon sa isyu ng trafficking. Kailangang paunlarin ng mga kawani ang taos pusong paglilingkod na unang isinasaisip ang kagalingan ng mga bata.
 2. MAY MGA LOKAL NA BATAS PARA SA KALIGTASAN NG MGA BATA. May mga lokal na batas na ipinapatupad na nakakatulong mapigilan ang pagsasamantala at pang-aabuso sa mga bata. Kabilang dito ang lokal na ordinansa laban sa child trafficking, child pornography, at mga katulad na batas. Tukuyin ang mga tanggapang manguguna sa pagpapatupad nito, katulad ng mga Local Council Against Trafficking and Violence Against Women o LCAT-VAWC sa mga probinsya, lungsod at munisipyo. Gayundin ang pagpapagana sa mga Barangay Council for the Protection of Children (BCPC) o pagtatakda sa VAWC desk upang tugunan ang mga mga kaso ng trafficking at pang-aabuso laban sa mga bata.
 3. KINIKILALA ANG ANGKING LAKAS AT PAGHIKAYAT SA PAGLAHOK NG MGA BATA.  Ang kaalaman at mga kakayanan ng mga bata ay pinauunlad upang lalo silang lumakas at yumabong ang kanilang kaalaman at kasanayan upang mapangalagaan at maipagtanggol ang kanilang sarili at ang ibang pang mga bata.
 4. WINAWASTO AT BINABAKA ANG MGA UGALI, MGA NAKASANAYAN AT GAWI. Tuluy-tuloy na nagsasagawa ang pamayanan ng mga pag-aaral at talakayan upang maiwaksi ang mga kaisipang nagpapalaganap ng paniniwalang walang alam, mahina at walang karapatang magpahayag ang mga bata. Gayundin, sama-samang binabago ng pamayanan ang di pantay at marahas na pagtrato sa mga bata na kumukunsinti sa pang-aapi at pang-aabuso sa kanila.
 5. NAUUNAWAAN NG BAWAT KASAPI NG PAMAYANAN – pamahalaan, mga grupong sibiko, pribado at non-government organizations, simbahan at mga grupong nakabatay sa pananampalataya – NA ANG ISYU NG CHILD PROTEKSYON AY TUNGKULIN NG BAWAT ISA. Sama-sama nilang pinatatatag ang pamilya at komunidad upang maging kanlungan ng pagmamahal at kapanatagan, kung saan ang mga bata ay magiging ligtas sa pang-aabusong pisikal, sikolohikal at emosyunal.
 6. NAGSASAGAWA NG MGA PROGRAMA PARA MAIWASAN AT MAPUKSA ANG TRAFFICKING. Kabilang na dito ang mga serbisyo para sa pagsagip, pagtulong sa muling pagbangon, paghilom at pagbalik sa kani-kanilang komunidad ng mga biktima ng trafficking.

ANG IYONG KOMUNIDAD BA AY NAGBIBIGAY PROTEKSYON SA MGA BATA LALO NA LABAN SA TRAFFICKING? ALIN SA MGA SUMUSUNOD NA MEKANISMO ANG MAYROON SA IYONG KOMUNIDAD?

PALATANDAAN 1: Mga Polisiya at Gabay

 • May naipasa o umiiral na  Children’s Code na may probisyon para sa proteksyon ng bata
 • May nabuong Annual State of the Children at/o Plan of Action at/o Annual Investment Plan
 • May naipasang Ordinansya sa Pagbubuo ng LCAT-VAWC at iba pang mga batas na sumusuporta sa RA 9208
 • May naipasang Ordinansya/resolution/EO/MC na sumusuporta at nagpapatupad sa RA 9208 (Anti Trafficking in Persons Act), Anti-Child Pornography Act, iba pang mga batas na nagpo-protekta sa mga bata, Anti-Trafficking Referral System,  Philippine Anti-Trafficking Database at Philippine Guidelines for the Protection of Trafficked Children
 • Nasusubaybayan ang pagpapatupad ng mga polisiya

 PALATANDAAN 2: Mekanismo  sa Komunidad Upang Masugpo ang mga Kaso ng Trafficking

 • Ginagamit na batayan ang sitwasyon ng mga bata sa lugar (kasama na ang trafficking) bilang batayan ng mga patakaran, programa at plano
 • May mga mekanismo tulad ng LCPCs na aktibong nagtatanggol ng mga karapatan ng mga bata
 • May mga pag-aaral at pagmumulat hinggil sa karapatan ng mga bata, mga dahilan at epekto ng trafficking, RA 9208, iba pang mga batas na nagtatanggol sa mga bata, Philippine Guidelines for the Protection of Trafficked Children, atbp
 • May mga talakayan sa pamilya at mga grupo sa komunidad na nagpapahigpit ng masayang relasyon sa loob ng pamilya at nagbibigay ng kaalaman tungkol sa trafficking

 PALATANDAAN 3: Malawakang Programa Para sa mga Biktima ng Trafficking

 

 • May malinaw na daloy ng reporting at pagsagip sa mga batang biktima ng trafficking
 • May mga pagsasanay para sa kapulisan, social worker at iba pang mga tagapaglingkod tungkol sa wastong pamamaraan ng pagtrato sa mga batang biktima ng trafficking
 • May referral system para sa mabilisang serbisyong medical, legal at educational at para sa counseling ng mga batang biktima ng trafficking
 • May shelter o ligtas na lugar na nakarehistro sa DSWD para sa mga batang biktima

 

PALATANDAAN 4: Access sa Katarungan

 • Nabibigyan ng legal na payo ang batang biktima at ang kanyang magulang/tagapagbantay
 • Nakakapagsampa ng naaangkop na sibil, kriminal at administratibong kaso ang biktima sa korte
 • Nabibigyan ng proteksyon ang batang biktima at ang kanyang pamilya/ mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng Witness Protection Program atbp
 • Nabibigyan ng kabayaran ang biktima sa pamamagitan ng Victims Compensation Program
 • May sapat na bilang ng family courts at may mga child sensitive courts at prosecutors
 • Nasusubaybayan ang mga kaso ng trafficking at naipapaalam sa biktima ang kalagayan sa pag-usad ng kaso

 PALATANDAAN 5: Partisipasyon ng mga Bata

 • May mga pag-aaral at talakayan upang malaman ng mga bata ang kanilang mga karapatan, tungkulin, gayundin ang mga isyung pambata (hal. trafficking at mga kaugnay na isyu)
 • May mga organisasyon ng mga bata kung saan sila nakakapagpahayag ng kanilang mga pananaw at saloobin sa mga isyung may kinalaman sa kanila
 • May pagkakataon at mga mekanismo upang makialam at makalahok ang mga bata sa mga isyung may kinalaman sa kanila

 PALATANDAAN 6: Pagpapahusay ng Kakayanan ng mga Tagapaghatid Serbisyo (Service Providers)

 • May tuluy-tuloy na pagsasanay para sa mga tagahatid serbisyo sa mga biktima ng trafficking
 • May suporta sa mga tagahatid serbisyo upang tiyakin ang kanilang kaligtasan at seguridad
 • May mga pagkakataong makapagpalitan ng karanasan sa pagtugon sa mga kaso ng trafficking

 

PALATANDAAN 7: Mga Mekanismong Nagpapatatag ng Sa Proteksyon ng mga Bata

 • May iba’t ibang mga aktibo at gumaganang mekanismo sa komunidad
 • May matatag na koordinasyon at pagtutulungan ang mga tagahatid serbisyo
 • May sapat na kaukulang programa, badyet at staff ang mga programa para proteksyon ng mga bata

*Ang mga pamantayan ay binuo ng PACT at ni dating Department of Social Welfare and Development (DSWD) Undersecretary Lourdes Balanon at hinalaw sa mga dokumento tungkol sa Child Protection ng UNICEF, DSWD, Department of Interior and Local Government (DILG) at ng Department of Justice – Inter Agency Council Against Trafficking (DOJ-IACAT).

Philippines Against Child Trafficking (PACT)

Rm. 316 Philippine Social Science Center Bldg.

Commonwealth Ave., Diliman

Quezon City

Tel: (632) 929-0347; (632)355-4773

Email: philippinecampaign@gmail.com

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s